ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Verbindend Ondernemen en Horsefidence

Artikel 1. Definities
1. Opdrachtnemer: Verbindend Ondernemen, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 51828006.
2. Horsefidence: geregistreerd als handelsnaam van Verbindend Ondernemen onder het nummer 51828006 en als handelsnaam van
Kunstencentrum BV onder het nummer 17135625
3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd
en/of zaken worden geleverd.
4. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het
uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.
5. Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een door de Opdrachtnemer aangeboden begeleidingstraject op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling met en/of zonder inzet van paarden).

Artikel 2. Algemeen
1. De Overeenkomst wordt gevormd door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever en – indien artikel 17 van toepassing is – begeleidingstrajecten ten behoeve van Coachee, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden
vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is
gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat
hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan
Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een
onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding
tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst
te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs,
zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van
kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het
recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij
Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging
voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de
levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de
Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Overeenkomst
1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de
schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat
deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten
van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door
derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit
nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer
schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht
1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken,
zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts
sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer
de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van
nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten
door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de
Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk
overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor
een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte
afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)
verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers
van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor
te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en
faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. (Op)levering
1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien
Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is
Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
facturen.
3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan
Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar
(betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is
Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 11. Opzegging
1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30
dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te
maken bezettingsverlies, althans omzetverlies, recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag
als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer
zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking
worden gesteld aan Opdrachtgever.
3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de
andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
4. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra
kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond
heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar
verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend,
Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van
toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen
of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever
beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten
zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane
directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
6. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst
mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de
uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden
te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke
(handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een
gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken
(buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke
kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn
worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer
gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

Artikel 14. Reclames en onderzoek
1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te
ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van
reclame te hebben.
3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen
retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een
evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal
voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een
aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is
deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee
maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op
schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of
namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot
maximaal het bedrag dat gedurende een jaar voorafgaand aan de aansprakelijkstelling gedeclareerd is, althans tot dat gedeelte van het
bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in
voorkomend geval.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 17. Risico acceptatie coachen met behulp van paarden
1 Dit artikel 17 is in aanvulling op de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden van toepassing op:
a. de Opdrachtgever, die als Coachee een Overeenkomst met Opdrachtnemer gesloten heeft;
b. de Opdrachtgever, die ten behoeve van Coachees zoals zijn werknemers of cliënten, een Overeenkomst met Opdrachtnemer gesloten
heeft;
c. de Coachee, die niet zelf een Overeenkomst met Opdrachtnemer gesloten heeft, maar de toepassing van dit artikel 17 rechtstreeks
danwel middels een verklaring aan de Opdrachtgever of Opdrachtnemer heeft aanvaard.
2 Een Opdrachtgever die ten behoeve van Coachees zoals zijn werknemers of cliënten, een Overeenkomst met Opdrachtnemer gesloten
heeft, zal deze Coachees voorafgaand aan het begeleidingstraject schriftelijk laten verklaren dat zij de toepassing van dit artikel 17
aanvaarden en deze verklaringen aan Opdrachtnemer ter hand stellen, zodra Opdrachtnemer de Opdrachtgever daartoe verzoekt.
3 Opdrachtgever en/of Coachee is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan de omgang met paarden, welk risico
voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren
voorafgaand, tijdens en na afloop van het begeleidingstraject.
4 Opdrachtgever en/of Coachee neemt voor eigen rekening en risico deel aan het begeleidingstraject en zal ten aanzien van de
Opdrachtnemer geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek. In geval van
minderjarigheid van de Coachee vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers, Opdrachtnemer voor dergelijke aanspraken
door of namens de Coachee. In geval de Opdrachtgever ten behoeve van Coachees zoals zijn werknemers of cliënten een Overeenkomst
met Opdrachtnemer gesloten heeft vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor dergelijke aanspraken door of namens de
Coachee.
5 Het betreden van de terreinen geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de
gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, en beschadiging van goederen.
6 Door op het terrein te verblijven en deel te nemen aan het begeleidingstraject verklaart Opdrachtgever en/of Coachee zich uitdrukkelijk
akkoord met bovenstaande.

Artikel 18. Geheimhouding
1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld
of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door
de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een
verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd
tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen
derden.

Artikel 19. Intellectueel eigendom
1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van
Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe
beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door
Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door
Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden
dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 20. Vrijwaring derden
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op
grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien
Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 21. Vervaltermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever
jegens Opdrachtnemer één jaar.

Artikel 22. Contractovername
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te
dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft
Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene
voorwaarden deel uitmaken.
2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient
Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te
beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 23. Toepasselijk recht
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen
partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.